top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

1.1 VANCLEE BV - ATELIER CHIEL (hierna VANCLEE) met maatschappelijke zetel Bilzersteenweg 555 te 3700 Tongeren is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0890.826.818.

1.2 Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen VANCLEE en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

De elektronische webwinkel van VANCLEE biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij VANCLEE. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

1.3 Iedere klant die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijke persoon is en handelingsbevoegd is. Een klant die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website. 

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege VANCLEE. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 De bestellingen gemaakt via de website www.atelierchiel.be binden de klant op eenzelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.

2.3 Opdrachten, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door VANCLEE zijn bevestigd. Indien er, na de bevestiging van de offerte, een voorschotfactuur wordt opgesteld, worden de werken opgestart zodra VANCLEE het voorschot ontvangen heeft. Een voorschotfactuur wordt opgemaakt voor 40 % van het totaalbedrag.

2.4 VANCLEE beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan VANCLEE heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan VANCLEE. Degene die een opdracht plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.5 Elke annulering door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding ervan door VANCLEE. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd onverminderd de mogelijkheid voor VANCLEE om een hogere schadevergoeding aan te tonen en te vorderen. Deze schadevergoeding bedraagt:

– één derde van het totaalbedrag van de bestelling, indien de annulering gebeurt tot 6 maanden voor de uitvoeringsdatum;

– de helft van het totaalbedrag van de bestelling, indien de annulering gebeurt tot 14 dagen voor de uitvoeringsdatum;

– het volledige totaalbedrag van de bestelling, indien de annulering gebeurt minder dan 14 dagen voor de uitvoeringsdatum.

2.6 Elke wijziging van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van VANCLEE, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Behoudens andersluidende beslissing worden meerwerken, zowel in de fase van ontwerp en begeleiding, als in de fase van de productie in het atelier, de opbouw of de afbouw in regie aangerekend aan 40,00 EUR / uur, excl. de materialen en excl. BTW.

2.7 Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. 

 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1 VANCLEE besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is – tenzij anders overeengekomen – enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor VANCLEE, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen.

3.2 De klant bezorgt VANCLEE in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan VANCLEE zijn verstrekt, heeft VANCLEE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3 In de offerteprijs en in elke prijsopgave is één correctieronde inbegrepen voor vorm en kleur. Na ontvangst van het ontwerp heeft de opdrachtgever 15 werkdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Na het verloop van 15 werkdagen, beschouwt VANCLEE het ontwerp als definitief. Bijkomende correcties alsook toevoegingen of wijzigingen op het vlak van stijl, vorm en kleur worden aangerekend aan het standaarduurtarief. In geval van ingrijpende aanpassingen, behoudt VANCLEE zich het recht voor om een nieuwe offerte of prijsopgave op te stellen.

3.4 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. VANCLEE behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.5 VANCLEE behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij VANCLEE of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de klant,…).

3.6  Indien VANCLEE na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft VANCLEE het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.

3.7 Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten binnen de 24 uren na de levering/uitvoering per aangetekende brief aan VANCLEE gericht worden en in elk geval vóór enig gebruik, wijziging of herstelling, zulks op straffe van verval van alle aanspraken.

3.8 Ingeval van ontijdige annulering of de onmogelijkheid om de bestelling/opdracht uit te voeren wegens de nalatigheid of fout van de klant, is de klant verplicht om de reeds geleverde prestaties alsook de bijkomend te leveren prestaties in regie te vergoeden (excl. BTW). VANCLEE benadrukt dat het uitsluitend de verantwoordelijk van de klant is om te zorgen voor nutsvoorzieningen, afvalverwerking edm. alsook transportvergunningen en/of vergoeding voor het verblijf en de catering voor de aangestelden en werknemers van VANCLEE. Indien VANCLEE de coördinatie van deze diensten op zich neemt, dan doet zij dat enkel in naam en voor rekening van de klant.

3.9 Indien VANCLEE het transport naar de klant behartigt of naar een door de klant opgegeven locatie, dan worden de transporturen, miv het in- en uitladen van de vrachtwagen aangerekend in regie, conform de in de offerte opgenomen tarieven (excl. BTW). Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 

 

Artikel 4 – Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werden door VANCLEE. De prijs is echter te verhogen indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant. De klant dient een verzekering af te sluiten voor alle gebruikte materialen vanaf vertrek vanuit het atelier van VANCLEE. 

 

Artikel 5 – Betaling

5.1 De facturen van VANCLEE zijn, behouden andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de factuurdatum.

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 EUR zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in minderin te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft VANCLEE het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloossteling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen met VANCLEE, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

5.5 VANCLEE is gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van klanten te compenseren met schulden aan de klant, zelfs na samenloop. 

 

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien VANCLEE de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, stakingen, lock-outs, opstanden, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetproviders, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft VANCLEE het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever.

6.2 Indien VANCLEE bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is VANCLEE gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten moeten, onverwijld gemeld worden aan VANCLEE. Elke klacht die niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft VANCLEE de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3 De schadevergoeding waartoe VANCLEE op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 % van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van de openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4 VANCLEE is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. VANCLEE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van VANCLEE is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling.

7.5 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de klant zelf of door derden), vallen niet onder de garantie.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met VANCLEE, waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan VANCLEE.

VANCLEE zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de klant. 

 

Artikel 8 – Verzakingsrecht en retourbeleid

8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument

artikelen online aankopen.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar VANCLEE, Bilzersteenweg 555, 3700 Tongeren, België.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;

– licht versleten artikelen;

– geheel of gedeeltelijk versleten artikelen;

– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;

– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;

– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

8.2 VANCLEE behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel. 

 

Artikel 9 – Overdracht van rechten

9.1 De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aan zien van VANCLEE heeft voldaan.

9.2 Het risico met betrekking tot de goederen gaat over op de klant op het ogenblik van de levering. 

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van VANCLEE. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

10.2 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door VANCLEE verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij VANCLEE, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

10.3 VANCLEE is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden en wedstrijden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens

11.1 Door te bestellen via de website van VANCLEE, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. VANCLEE zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. 

 

Artikel 12 – Varia en geschillenregeling

12.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door VANCLEE van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

12.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met VANCLEE afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VANCLEE. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

12.3 Een eventueel in gebreke blijven van VANCLEE om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

12.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

12.5 In de relatie tussen VANCLEE en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door VANCLEE worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Tongeren, onverminderd het recht voor VANCLEE om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

Privacy & Safety
bottom of page